En befolkningsprognose, som Vejle Kommune har lavet, viser, at de forventer en tilvækst på 8,6 procent for perioden 2024-2034.

Vejle Kommune oplyser, at befolkningsprognosen er central i forbindelse med budgetstrategi 2025-2032, hvor den i udgangspunktet er for kapacitetsanalyser på anlægsområdet, som er udarbejdet af forvaltningen.

Prognosen tager højde for, at stigende renter og høje råvarepriser lægger en dæmper på eventuelle byggeaktiviteter. Projektet på Gammelhavn er igangsat, og projektet på Ny Rosborg er blevet udskudt et enkelt år. Herudover forventes det, at eksisterende byggerier i højere grad end tidligere vil opleve, at boliger ikke tilflyttes i takt med færdiggørelsen.

Estimatet på tilvæksten er lavet ved hjælp af Demografix prognosemodellen. Modellen fremskriver befolkningstallet på baggrund af det aktuelle befolkningstal, historiske data og fremtidige forventninger til flyttemønstre, boligbyggeri, fertilitet, levealder samt tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

Ud fra prognosen, der er lavet af forvaltningen, forventes det, at der i 2025 kommer en vækst på 619 indbyggere i 2025. Frem mod 2028 vil det ekspandere, og toppe ved en tilvækst på 1.707 i 2028. Derefter vil der fortsat være tilvækst, men ikke så markant vækst, som i alt betyder, at der ifølge prognosen vil være 132.133 indbyggere i Vejle Kommune i 2034, hvis det holder stik.

Det forventes, at antallet af 0-2-årige vil stige med 4,7 % frem til 2034. For gruppen af 3-5-årige forventes en samlet vækst på 5,6 %. Antallet af skolebørn (6-16 år) forventes at opleve en jævn stigning over prognoseperioden med sammenlagt 6,3% set over hele perioden. For de unge mellem 17 og 24 år forventes som den eneste aldersgruppe tilbagegang på 0,9% i prognoseperioden. Gruppen i alderen 25-39 år forventes at stige med 7,7 %, mens der for aldersgruppen 40-64-årige forventes en mindre fremgang på 5,9 %. Stigningen i antallet af 65-79-årige forventes at blive 12,5 %. Den markant største befolkningstilvækst forventes blandt borgere over 80; en aldersgruppe der forventes at stige med 45,3 %.

– Vi vil sikre, at bosætningen sker i hele Vejle Kommune. Som en del heraf er målsætningen blandt andet, at der skal komme 1.500 flere borgere om året, samt at der skal ske en positiv tilvækst i landområder, lokalbyer, centerbyer og Vejle by, oplyser Vejle Kommune.

Det fastslås dog, at prognosen skal tages med forsigtighed.

– Prognosen skal betragtes som et kvalificeret skøn over den fremtidige befolkningsudvikling og ikke som en eksakt videnskab. Usikkerheden i prognosen tiltager desuden, jo længere ud i fremtiden man kommer, ligesom mindre geografiske enheder vil være behæftet med større usikkerheder end større, lyder det fra Vejle Kommune.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/