En gennemgang af tilsynsrapporterne viser, at der igennem længere tid har været peget på flere kritikpunkter af Kobbelgården 3 i Fredericia. Udvalgsformand Søren Larsen (A) oplyser, at udvalget får besked ved påbud, men at de ikke informeres om alle tilsynsrapporter.

Et kig på tilsynsrapporterne fra bostedet Kobbelgården 3 viser, at det ikke er et engangstilfælde med, at Socialtilsyn Syd har peget på forhold, der skal rettes op. Op til det skærpede påbud, som bostedet fik den 18. december 2023, har der været flere anmærkninger i tilsynsrapporterne, der er offentligt tilgængelige. I perioden den 16. februar 2022 og frem til den 30. november 2023 har der været ti tilsyn på Kobbelgården 3, og med to undtagelser, har der været anmærkninger om forhold, som Socialtilsyn Syd har påpeget i rapporten, som dog i alle tilfælde er blevet godkendt. I rapporterne står der blandt andet:

  • Socialtilsyn Syd bedømmer det problematisk, at på 1 afdeling er der en borger, der flere gange ugentligt udsætter medarbejdere for fysisk vold. I vurderingen vægtes det ligeledes, at de øvrige borgere i afdelingen indimellem også udsættes for vold eller overgreb. Dette er oplyst af medarbejdere og ledelse.
  • Socialtilsyn Syd bedømmer det problematisk, at tilbuddets pædagogiske indsats ikke er tilstrækkelig til at understøtte, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.
  • Socialtilsyn Syd bedømmer det problematisk, at tilbuddet ikke indberetter magtanvendelser korrekt.
  • Socialtilsyn Syd vurderer det problematisk, at grundet dårligt internt arbejdsmiljø og svingende trivsel i en personalegruppe, er nogle borgeres trivsel påvirket negativt.
  • Socialtilsyn Syd bedømmer det problematisk, at ikke alle borgere trives i tilbuddet.
  • Socialtilsyn Syds vurdering er, at tilbuddet har begrænset kvalitet ift. at kunne sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.
  • Socialtilsyn Syd vurderer det problematisk, at tilbuddet ikke kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Søren Larsen oplyser, at så snart, der sker et påbud en tilsynsrapport, at udvalget orienteres.

– Vi bliver oplyst straks om det, når det er sket, men vi får ikke orientering om hvert enkelt tilsyn, siger Søren Larsen.

I samme forbindelse fortæller Larsen, at det er på baggrund oplysninger, som udvalget har fået, er afsat 500.000 kroner til en analyse af det specialiserede voksenområde.

– Midlerne til det vi fik allerede før påbuddet på Kobbelgården, så det er noget vi har haft fokus på gennem længere tid. Analysen vil blive færdig i løbet af første del af 2024, fortæller Søren Larsen.

Næstformand i Senior- og socialudvalget, Kirsten Hassing (C), vil gerne have, at Kobbelgården kommer op at vende som et punkt på et udvalgsmøde, og ikke kun er orienteringer, der kommer pr. mail eller under et lukket orienteringspunkt.

– I min tid i udvalget har Kobbelgården ikke været oppe som en sag, og det kan man også se under referater på Fredericia Kommunes hjemmeside. Jeg er nødt til at få den historiske historik om, hvordan vi har behandlet det politisk, og det vil jeg bede om på næste udvalgsmøde. Jeg kan ikke reagere på noget, hvor jeg ikke er orienteret, siger hun.

I den konkrete sag med det skærpede påbud er Kirsten Hassing ikke blevet grundigt orienteret endnu.

– Det jeg har fået at vide er, at det er en alvorlig karakter, og det vil jeg have en redegørelse over før jeg går nærmere ind i det. For mig giver det her en anledning til, at vi skal orienteres om, hvordan forholdene på Kobbelgården er, fortæller Kirsten Hassing.

Kirsten Hassing fortæller, at tilsynsrapporterne generelt set er vigtige, da der skal holdes øje med kvaliteten på Fredericia Kommunes tilbud.

– Det er pejlemærker på, hvordan det går. Det handler både om beboerne, ledelsen og medarbejderne, så rapporterne afspejler dagligdagen. Det er vigtigt, at vi får undersøgt det her til bunds med Kobbelgården, da vi har brug for at blive mere oplyst for at træffe politiske beslutninger, slutter Kirsten Hassing