https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

I artikelserien om ”Derfor er visioner stadig vigtige” er vi kommet til selve udformningen af de visioner og indholdet af de visioner, som vi sætter os får at virkeliggøre. Behovet for en personlig, en forenings- og forretningsmæssig, og ikke mindst en samfundsmæssig vision dukker ofte op, når den mangler, eller måske for sent når vi oplever dybe kriser omkring os, som Ukraine-krisen er et forfærdeligt eksempel på. Gennem de første fem artikler i serien har jeg søgt at skabe fundamentet for formuleringen af selve visionen. I denne artikel kommer derfor først et kort resumé af fundamentet, inden jeg sætter fokus på visionernes indhold.

Fundamentet for visionen

Visioner bliver ofte betragtet som vejskilte. De skal pege og vise os i den retning, som vi ønsker at bevæge os ad. Visioner er en forestilling om, en oplevelse af eller et billede på en ny og bedre verden. Visionerne bør ligge tæt på vores drømme og fantasier om svaret på spørgsmålet: ”Hvad er det for en verden, vi ønsker at leve i, hvis alt er muligt? ” Men visioner skal være mere præcise end det. De skal være mere konkrete og realistiske end bare en sløret og fragmenteret drøm.

Visioner skal udspringe af, hvem vi er – vores oplevede identitet. Visioner skal afspejle vores syn på verden og de overbevisninger, som vi ønsker at leve efter. Visioner skal formuleres i overensstemmelse med vores værdier og hvilken etik og adfærd, som vi ønsker skal være fremherskende i vores liv. Visionen skal gennemsyres af de ledelsesprincipper, som vi ønsker at lede os selv og andre efter, og som vi selv ønsker at blive ledt ud fra.  Dette fundament kan du læse mere om i de forudgående fem artikler. Du finder link til dem på sidst i artiklen.   

Målet med visionen

Visionen skal være i stand til – med få ord – at virke så dragende på os, at vi ikke kan lade være med at tage det første skridt og de næste skridt mod det fælles mål. Mål som vi har sat os for at nå enten som individer, i fællesskab eller allerhelst begge dele. Visionen skal være i stand til at være den ledestjerne, der også viser vej i mørke stunder og i usigtbart vejr og terræn. Visionen viser os vej, når vores forudindtagede landkort (vores model af verden) og vores ”GPSer” ikke stemmer overens med den virkelighed, der folder sig ud foran os.

Visionen skal være langsigtet, og visionen skal holde os på rette kurs, uanset hvilke orkaner og storme, der raser omkring os og/eller inden i os selv.

Samtidig skal vi være i stand til justere visionen, og kursen vi har sat, når radikale sceneskift sker. For de sker og de kommer sjældent alene. Klima-krisen, Corona-krisen og netop nu Ukraine-krisen er desværre ”gode” eksempler herpå. Men også når radikale sceneskift sker på det personlige plan.

Men disse sceneskift og kriser skal ikke holde os tilbage. Tværtimod de bør animere os til at tænke endnu mere visionært. Sætte en ny kurs. Vi skal udnytte de kolossale kræfter, som kriserne slipper løs. Ved at styre de løsslupne kræfter i den retning, som vi ønsker, viser kriser ofte – i bagklogskabens klare lys – at de skaber også rum for nye retninger, som vi tidligere ikke kunne se. Det er netop her en rettidig og en skarpt formuleret vision har sin værdi og styrke.

Visionens indhold

Selve visionen bør ud over at leve op til de før nævnte retningslinjer bestå af en overordnet, præcis og kort formuleret sætning, der favner essensen og udløser den holistiske forestilling og oplevelse af en fremtidig ønsket tilstand for en selv, et fællesskab eller et samfund.

”Det meningsfulde liv for alle” kunne være en vision for et fællesskab. En anden vision for et fællesskab kunne være ”Fællesskabet, hvor det meningsfulde liv leves og trives”. Ordet ”Fællesskabet” kunne byttes ud med andre relevante begreber, som ”Fristaden”, ”Fristedet”, ”Kommunen”, ”Landet” ”Virksomhedens navn” etc.

Visionens budskaber bør uddybes efterfølgende med svar på i hvert fald tre spørgsmål, som sikrer en fælles forståelse af visionens indhold og forventninger hertil. 

Det første svar drejer om, hvad det egentligt er visionen handler om, og hvilke elementer visionen består af? I forhold til de to nævnte visionseksempler kan det være en uddybende beskrivelse af forestillingen om, hvad vi forstår ved ”det meningsfulde liv” og ”fællesskabet”. Hvis vi forestiller os, at visionen er for ”Det Ønskede Samfund”, så kan der findes masser af inspiration til denne beskrivelse i mange af de artikler og indlæg, som tidligere borgmester Uffe Steiner Jensen og jeg skrev i forbindelse med vores hidtidige debatter om det ønskede samfund.

Det andet svar er en uddybning af, hvorfor er visionen vigtig, og hvad den betyder for os?

Gode svar på disse to spørgsmål er måske det allervigtigste, for kun de gode svar vil inspirere og motivere os. Det får os til at handle og ændre adfærd i retning af visionen. Og ved undervejs i livet at genbesøge og måske opdatere disse svar, så genererer vi ny mental energi og endnu bedre forudsætninger for, at visionen nås.

Det tredje svar drejer sig om, hvordan vi vil vide, at vi har nået visionen?

Det tredje svar, som underbygger og udbygger de to første svar, kan bestå af flere delsvar på spørgsmål: ” Hvor står vi, når visionen er nået? ”, ” Hvad laver vi der? ”, ” Hvordan gør vi det? ”, ”Hvorfor gør vi det? ” og Hvem er vi, når visionen er opfyldt? ”.

Disse svar er med til at underbygge selve visionen og knytte dens sammenhæng til fundamentet for visionen. Ved at fastholde og udbygge denne sammenhæng øges chancen for at nå visionen betydeligt.

Fortsat gode visionsdage

Erik Schwensen, Redaktionschef v. Danske Digitale Medier A/S

OBS! I denne artikelserie på 8 artikler søger jeg at give mine konkrete og bedste bud på, hvordan vi griber visionær tænkning an og for styr på den, så vi reelt, når de mål og visioner, som vi sætter os. Artiklerne er baseret på Visionsbogen ”Derfor er visioner vigtige”, som jeg skrev, drøftede og redigerede i samarbejde med Uffe Steiner Jensen, tidl. borgmester i Fredericia.

1. artikel om ”Derfor er visioner stadig vigtige” udkom den 05. april 2024 her i avisen.nu.

2. artikel om ”Vores Identitet – Hvem er vi?” udkom den 08. april 2024 her i avisen.nu.

3. artikel om ”Menneskers syn på verden” udkom den 10. april 2024 her i avisen.nu.

4. artikel om ”Værdier, etik og adfærd” udkom den 12. april 2024 her i avisen.nu.

5. artikel om ”Den visions-nære leder” udkom den 15. april 2024 her i avisen.nu.