Dette er 3. artikel i serien om ”Derfor er visioner stadig vigtige”. Artiklen handler om menneskers grundlæggende syn på verden. Menneskers opfattelser af verden, altså hvordan vi ser verden, lytter til verden og mærker den, præger i høj grad vores måde at tænke, skrive og virkeliggøre vores vision. I denne artikel går jeg derfor tæt på fem mulige opfattelser af verden, der er med til at forme og give mere eller mindre brændstof til de visioner, som vi sætter os for at nå. Det gælder både som individer, som virksomheder, organisationer, som foreninger og som samfund.

Formuleringen af vores opfattelser af verden, hjælper os til at begribe og forstå den forunderligere verden, som vi lever i og er en del af. De fem opfattelser af verden er ikke altid sande, men giver en god forklaringskraft. De giver retning og mening for det liv, som vi tilstræber og ønsker os. De er derfor en vigtig del af visionsarbejdet. De er med til at forme den måde, som vi opfatter verden på, og de er med til at skabe den måde, som vi ønsker at lede os selv og andre på. De fem opfattelser af verden, som jeg skriver om, er hver for sig og i sammenhæng helt centrale, både i forhold til vore daglige tanker, overvejelser og beslutninger i hverdagslivet. Det er de også i forhold til vores adfærd og kommunikation og ikke mindst rækkevidden af vores vision.

”Vi oplever ikke verden, som den er – Vi oplever en model af verden”

Vi oplever verden gennem vores sanseapparater. Vi ser gennem øjnene, vi hører gennem ørerne, vi føler, vi lugter og smager. Vi bearbejder og filtrerer sanseindtrykkene gennem vores hjerne, som er påvirket af arv, miljø, erfaring og meget mere. Alt dette betyder, at hvert enkelt menneske får en unik og subjektiv oplevelse og opfattelse af hvordan verden er – én unik model af verden. Derfor ser og oplever vi de mange kulturelle forskelligheder, forskelle mellem nationer, organisationer og sammenslutninger overalt. Forskelligheder, som er naturlige, fordi vi er mennesker på godt og ondt. Hvordan verden virkelig er, ved vi kun selv et stykke hen ad vejen, og derfor må vi også tage næste opfattelse af verden i brug.

”Vi skal have respekt for andre menneskers opfattelse af verden”

Ønsker vi en fælles vision for en virksomhed, en nation, et fællesskab, for NATO, for FN eller lignende sammenslutninger, bliver vi nødt til at respektere andre menneskers, nationers og sammenslutningers opfattelser af verden. Deres modeller af verden. Hvis vi for eksempel ønsker at trække USA, Rusland og Kina med i retning af vores klimadagsorden, bliver vi nødt til i udgangspunktet at forstå og respektere deres opfattelse af verden. Det betyder dog ikke, at vi nødvendigvis skal acceptere deres model, men i udgangspunktet bør vi respektere den, ligesom de bør respektere vores opfattelser. En ægte følelse af gensidig respekt og ligeværdighed er forudsætningen for gensidig tillid og forudsætning for en forenet udvikling.

”Det er mig, der styrer mit sind og dermed mine resultater”

Hver især har vi ansvaret for vores egen personlige adfærd og kommunikation, som også udtrykker vores sindstilstand. Andre mennesker kan påvirke vores sind, men de har grundlæggende intet ansvar for styringen heraf. Det har vi kun selv. Så ved bevidst at styre vores sind, kan vi gennem vores adfærd og kommunikation skabe de resultater, som vi ønsker at skabe ud fra den vision, som vi har besluttet os for. Eksterne og interne provokationer og forstyrrelser får ikke magten over dig, når du er i stand til at styre, og styrer dit sind.

Som leder bliver denne overbevisning og opfattelse af verden særlig vigtig. For evnen til at styre vores sind er adgangsnøglen til vores ubevidste og allerbedste ressourcer. Ressourcer som vi har brug for, for at skabe ekstraordinære resultater, og for at nå vores vision. Ikke mindst vores politiske ledere har derfor en særlig pligt til at besidde denne evne, både overfor sig selv og overfor de mennesker, som de er politiske ledere for.

Er vore politiske ledere ikke i stand til at træde ind i denne helt særlige rolle og sindstilstand med disse tre ovennævnte opfattelser af verden in mente, er vi som befolkning ilde stedt.

Mange konflikter, kriser og krige kunne være undgået eller minimeret, hvis vore politiske ledere havde evnet/evner at sætte disse tre ovennævnte opfattelser af verden i spil overfor hinanden og overfor alle os andre. Den nuværende krisen om Ukraine er desværre endnu et eksempel på, at verdens politiske ledere stadig har brug for et par træningstimer i de tre første verdensopfattelser.

”Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får”

Resultatet og betydningen af vores kommunikation ligger ikke i, hvad vi ønsker og tror, vi selv kommunikerer. Vi mennesker reagerer på det, vi oplever sker. Ikke på det, der rent faktisk sker. Resultatet og betydningen af vores kommunikation ligger derfor i de svar (sprogligt og kropssprogligt), som vi får tilbage. Vores evne til at sanse den feedback, og vores evne til at bearbejde disse sanseindtryk og forstå dem er afgørende for vores kommunikationsevner og ikke mindst vores evne til at få vores budskaber igennem på den måde, som vi ønsker det.

”Enhver situation indeholder flere valgmuligheder – Så hvis noget ikke virker, så gør noget andet”

Denne opfattelse af verden er måske den sværeste opfattelse at forstå og blive overbevist om. Men benytter vi den, så vil der altid være en eller flere alternative løsningsmuligheder til rådighed for os. Mange opfindere og forskere er mestrer i anvendelsen af denne opfattelse af verden. En bevidst eller ubevidst form for vedholdenhed og stædighed kan vi godt kalde det. Det er måske også en bevidst handling ud fra en idé om, at vores valg og beslutninger blot er midlertidige fastlåsninger af vores forventninger til udviklingen af en given fremtidig situation. Ethvert valg åbner derfor altid op for nye valg og muligheder. Det gælder også, hvis vi vælger ikke at træffe et valg, eller vi træffer valget for sent. Så forekommer et valg umuligt, så træf et nyt, og gør noget andet. Og husk, både som menneske og som leder, at kommunikere dine trufne beslutninger og valg ud til de mennesker, som berøres af dine valg – TALK THE WALK.

Afrunding

Vores opfattelser af verden er ligesom vores identitet rammesættende for vores visions succes. Men der er flere afgørende faktorer herfor, som jeg vil sætte fokus på i de kommende artikler. Næste artikel i serien ”Derfor er visioner stadig vigtige” handler om ”Vores værdier, etik og adfærd”.

Fortsat god visionsdag.

Erik Schwensen, Redaktionschef v. Danske Digitale Medier A/S

OBS! I denne artikelserie på 8 artikler søger jeg at give mine konkrete og bedste bud på, hvordan vi griber visionær tænkning an og for styr på den, så vi reelt, når de mål og visioner, som vi sætter os. Artiklerne er baseret på Visionsbogen ”Derfor er visioner vigtige”, som jeg skrev, drøftede og redigerede i samarbejde med Uffe Steiner Jensen, tidl. borgmester i Fredericia.

1. artikel om ”Derfor er visioner stadig vigtige” udkom den 05. april 2024 her i avisen.nu.

2. artikel om ”Vores Identitet – Hvem er vi?” udkom den 08. april 2024 her i avisen.nu.