Miljøstyrelsen har nu udstedt to påbud til Nordic Waste A/S. Påbuddene indeholder blandt andet krav om, at virksomheden stiller økonomisk sikkerhed for de skønnede omkostninger, der er forbundet med at forhindre, at et massivt jordskred med forurenet jord forårsager miljøskade i Alling Å. Det oplyser miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Nordic Waste A/S har fået påbud, som kræver, at der bliver foretaget forebyggende foranstaltninger og fremlagt dokumentation for økonomisk sikkerhedsstillelse. Virksomheden har til kl. 16.00 mandag den 22. januar til at fremlægge sikkerhedsstillelse.

Nordic Waste A/S indgav fredag konkursbegæring.

Nordic Waste blev forinden varslet med en kort høringsfrist, der udløb torsdag den 18. januar. Miljøstyrelsen har herefter gennemgået de indkomne bemærkninger fra Nordic Waste A/S og lodsejere og på baggrund af dem meddelt virksomheden påbuddene.

Samtidig gives tålepåbud til 183 lodsejere. De gives for en sikkerheds skyld, såfremt det skulle blive nødvendigt at foretage forebyggende foranstaltninger på deres grunde.

– Myndighederne tager det her skridt på trods af, at virksomheden har erklæret sig konkurs. Det sker for at sikre, at vi har taget alle nødvendige skridt i processen med at forfølge vores princip og vores ambition om, at forureneren skal betale for at afværge de alvorlige skader på miljøet, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Det ene påbud pålægger virksomheden at lave afværgeforanstaltninger og sikre miljøet. Det andet pålægger virksomheden at stille en sikkerhed for, at den kan betale for oprydningsarbejdet.

Miljøstyrelsen har afgivet en bindende udtalelse om, at der er tale om en overhængende fare for en miljøskade, og Randers Kommune har truffet afgørelse herom. Ifølge miljøskadeloven skal der herefter udstedes påbud.

Fakta

  • Randers Kommune har siden den 19. december sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed arbejdet intensivt for at forhindre en miljøskade i Alling Å.
  • Miljøstyrelsen vurderede den 23. december, at der er overhængende fare for en miljøskade. Randers Kommune traf herefter afgørelse om fare for miljøskade.
  • De relevante lokale og nationale myndigheder holdt møde i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) den 19. januar.
  • Nordic Waste A/S indgav konkursbegæring den 19. januar. Konkursbegæringen forventes behandlet ved skifteretten mandag den 22. januar 2024.
  • Virksomheden har nu modtaget to påbud. Det ene påbud pålægger Nordic Waste A/S at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at jordskredet ikke medfører en miljøskade af Alling Å. Det andet påbud pålægger Nordic Waste A/S at stille sikkerhed for Miljøstyrelsens udgifter i sagen.